Polityka prywatności i plików cookies sklepu internetowego Moda na prawo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób przebywających na stronie www.modanaprawo.pl lub korzystających ze Sklepu („Użytkownicy”) oraz wykorzystywania plików cookies.

2. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce Prywatności pisane wielką literą, o ile nie są inaczej zdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu dostępnym na stronie internetowej [adres www zakładki] lub w Regulaminie Newslettera dostępnym na stronie internetowej adres www zakładki].

3. Administratorem danych osobowych jest Irena Pacholewska-Urgacz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Law First Irena Pacholewska-Urgacz Kancelaria Radcy Prawnego, ze stałym miejscem prowadzenia działalności przy ul. Jagiellońskiej 6/5, 40-035 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6762293280, REGON: 380992168 („Administrator”).

4. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@modanaprawo.pl.

5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych danych osobowych w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

II. CELE, PODSTAWY ORAZ ZAKRES PRETARZANYCH DANYCH


1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach:

a) w celu realizacji zamówienia i wykonania Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzane są dane osobowe wskazane w formularzu zamówienia tj. imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, a przypadku przedsiębiorców również firmę przedsiębiorcy i NIP;

b) w celu obsługi tzw. „porzuconego koszyka” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO przetwarzane są dane osobowe wskazane w formularzu zamówienia dane np. imię i nazwisko, adres e-mail;

c) w celu obsługi formularza kontaktowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzane są dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym tj. imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail;

d) w celu rozpatrzenia prawa do odstąpienia lub reklamacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO przetwarzane są dane osobowe wskazane w podczas składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub zgłoszeniu reklamacji;

e) w celu obsługi profili w mediach społecznościowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzane są dane udostępnione przez Użytkowania w jego profilu w danym medium lub korespondencji;

f) w celu umożliwienia dodawania komentarzy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO przetwarzane są dane udostępnione przez Użytkowania podczas dodawania komentarza tj. co najmniej imię, adres e-mail oraz adres IP;

g) w celu przesyłania informacji za pośrednictwem Newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO przetwarzane są dane udostępnione przez Użytkowania podczas zapisu na Nwesletter tj. co najmniej imię, adres e-mail oraz adres IP;

h) w calach statystycznych i analitycznych związanych z badaniem ruchu internetowego na stronie www.modanaprawo.pl, dla oceny zainteresowania treściami tam zamieszczanymi oraz ulepszaniem jej i świadczonych przez Administratora usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

i) w celach organizacji akcji promocyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; zakres danych przetwarzanych w celach organizacji akcji promocyjnych może różnić w zależności od rodzaju i akcji;

j) w celach marketingowych bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO ;

k) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; zakres danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi może różnić w zależności od tego czego dotyczy dane roszczenie;

l) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; zakres danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze różni w zależności od tego czego dotyczy dane roszczenie.

2. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być zbierane pewne informacje dodatkowe np.
dane nawigacyjne, dane dotyczące adresu IP, rodzaju przeglądarki, systemu operacyjnego, wieku, płci, czasu sesji itp. Zasadniczo nie stanowią one danych osobowych, gdyż nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. W niektórych jednak przypadkach, gdy dojdzie do powiązania ich z danym Użytkownikiem, mogą zostać uznane za dane osobowe. W takim przypadku odpowiednio stosuje się
postanowienia niniejszej Polityki Prywatności m.in. praw Użytkowników, odbiorców danych czy ich przekazywania do państw trzecich spoza EOG.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest konieczne w celu skorzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu takich jak: złożenie zamówienia i zawarcie Umowa, skorzystania z formularza kontaktowego.

4. Dane osobowe Użytkowników nie są przedmiotem zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

III. OKRES PRECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji poszczególnych usług lub celów oraz do czasu:

a) upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;

b) upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;

c) skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;

d) cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.

IV. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są podmioty współpracujące z Administratorem w związku z prowadzeniem strony www.modanaprawo.pltakie jak: dostawcy usług IT (w tym hostingowych), marketingowych, księgowych, rachunkowych, systemów płatności elektronicznej, systemów mailingowych, podwykonawcy a także organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza obszar EOG.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu a także prawo do przeniesienia danych.

2. W zakresie dotyczącym danych przetwarzanych na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

3. W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W przypadku pytań lub w celu realizacji swoich praw dotyczących danych osobowych należy przesłać żądanie na adres e-mail Administratora: kontakt@modanaprawo.pl.


VI. PLIKI COOKIES

1. Administrator na stornie www.modanaprawo.pl wykorzystuje pliki cookies.

2. Pliki cookies (ang. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkowania (komputerze, smartfonie, tablecie), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

(a) dostosowania zawartości strony www.modanaprawo.pl do preferencji oraz optymalizacji korzystania z niej; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie strony www.modanaprawo.pl na urządzeniu Użytkownika, dostosowanego do jego indywidualnych preferencji;

(b) tworzenia statystyk, które wspierają obserwację korzystania ze strony www.modanaprawo.pl przez Użytkownika, co wpływa na ulepszenie jej struktury i treści.

4. W ramach strony www.modanaprawo.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):

(a) cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia oprogramowania;

(b) cookies „stałe” – pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach strony www.modanaprawo.pl mogą być stosowane są następujące rodzaje własnych plików cookies:

(a) pliki, które zapewniają możliwość prawidłowego korzystania ze strony www.modanaprawo.pl np. podtrzymywanie zawartości koszyka do czasu realizacji zamówienia;

(b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony www.modanaprawo.pl;

(c) pliki, które umożliwiają zbieranie anonimowych informacji o sposobie korzystania ze strony www.modanaprawo.pl, ulepszenie jego zawartości struktury;

(d) pliki, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkowników ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony www.modanaprawo.pl itp.

6. W ramach strony www.modanaprawo.plmogą być wykorzystywane również cookies podmiotów zewnętrznych takie jak: Google Analytics, Meta Pixel, Facebook Connect.

7. Podstawą korzystania z plików cookies jest zgoda Użytkownika z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego działania strony www.modanaprawo.pl lub realizacji usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody możliwe jest podczas pierwszej wizyty na stronie www.modanaprawo.pl, gdy wyświetla się banner umożliwiający wyrażenie zgody i zarzadzanie ustawieniami plików cookies.

8. Niezależnie od powyższego przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies lub usunąć zapisane wcześniej pliki cookies lub dane witryn. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach danej przeglądarki internetowej. W przypadku wyłączania lub ograniczenia stosowania
plików cookies korzystanie ze strony www.modanaprawo.pl będzie nadal możliwe, jednak może to wpłynąć na niektóre jej funkcjonalności.

VII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Administrator wdrożył odpowiednie środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

2. Administrator stosuje na stronie www.modanaprawo.plcertyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Data ostatniej modyfikacji _________.

2. Administrator ma prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z wyprzedzeniem na stronie www.modanaprawo.pl.

3. Na stronie www.modanaprawo.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
4. Pytania, uwagi i prośby związane z niniejszą Polityką Prywatności proszę wysyłać
drogą e-mailową na adres: kontakt@modanaprawo.pl